Statistisk undersökning av utdelningar : En jämförelse mellan olika branscher i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Sammanfattning: Varje år delar aktiebolag i Sverige ut stora summor pengar i formav aktieutdelningar. Storleken på ett företags utdelningar anses blandmånga aktiesparare vara en viktigt faktor då de avgör om de ska köpaaktier i företaget. Det är ett stort beslut för ett företag när de bestämmervilken utdelning de vill ge, och det är ett beslut som tvingar företagetatt ta hänsyn till många faktorer. En stor utdelning kan göraföretagets aktier mer attraktiva, men leder till att företaget har mindreeget kapital att använda för exempelvis produktutveckling och andrainvesteringar. I detta examensarbete inom matematisk statistisk görsen multipel linjär regressionanalys för att modellera direktavkastningen,d.v.s. utdelning dividerat med aktiekurs, för stora svenska företagverksamma inom fastighet och finans (FF); teknologi, hälsa och telekom(THT) och industri. En regressionsmodell gjordes för vardera avdessa tre företagsgrupper, och statistiska test utfördes för att bedömahur bra dessa modeller beskriver relationen mellan direktavkastningoch de företagsvariabler som användes som förklarande variabler. Studiensresultat visar att regressionsmodellen som gjordes för företag inomfastighet och finans är bättre än de som gjordes för industri ochteknologi, hälsa och telekom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)