Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid.Nivå: Kandidatexamen Sport ManagementFörfattare: Mikael SvenssonHandledare: Tomas PetersonSyfte: Syftet är att undersöka och analysera vilka skillnader det finns mellan herr- och dam elitfotbollsorganisationer utifrån ett organisationsperspektiv, samt hur och i vilken utsträckning de arbetar med marknadsföringsmixen 7P för att bibehålla och förbättra sitt fotbollsvarumärkes marknadsposition. Teori: Teorin sam användes i studien är marknadsföringsmixens 7:P och ett komplement till den med de 4C:na för att se om föreningarna samlar in data för att använda marknadsföringsmixens 7:P optimalt.Metod: Min studie utgår från en deduktiv ansats med start i teorin. Den använder kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin från mina respondenter i de sex olika elitfotbollsorganisationerna. För att förstå elitfotbollsorganisationernas verklighet så användes ett hermeneutiskt angreppsätt.Resultat och analys: Resultatet visar att samtliga elitfotbollsorganisationer använder sig av marknadsföringsmixens 7:P och komplementet till teorin med 4C:na. Dock skiljer det mellan vilka resurser organisationerna har, vilket påverkar dem i den utsträckning de vill nå ut till sina målgrupper. Malmö FF och Malmö FF/Dam har tillgång till bäst resurser samt strukturerade planer för marknadsföringsstrategier.Slutsats och diskussion: studien är avgränsad till Allsvenska och Damallsvenska organisationer i södra Sverige, med tre herrlag och tre damlag, så det går inte att generalisera resultatet till hur alla Allsvenska och Damallsvenskaföreningar arbetar med marknadsföring av sitt varumärke. Det är individuellt vilka resurser organisationer har tillgång till, och hur de använder dem.Nyckelord: Marketing, marketing mix 7:P, organisation, soccer, womans soccer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)