Socialsekreterares upplevelser och strategier av klientrelaterat hot och våld inom försörjningsstöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Hot och våld mot yrkesverksamma socialsekreterare inom försörjningsstöd har länge varit ett vanligt förekommande problem, enligt tidigare forskning. Syftet med uppsatsen är att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av hot och våldssituationer som uppstår i deras arbete, samt hur de själva och arbetsplatsen hanterar och förebygger detta problem. Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ studie och har baserats på nio semi-strukturerade intervjuer av socialsekreterare på försörjningsstöd. Det framkomna empiriska intervjumaterialet har analyserats genom att koppla ihop materialet med teorin om mötets olika nivåer samt maktaspekten. Resultatdelen påvisar att subtila och verbala hot är mer förekommande än fysisk våld, samt att alla intervjuade har erfarenheter från hot och våldssituationer. De intervjuade har inte tolerans gällande uttalade hot, men de har svårigheter med att kunna förmedla var gränsen mellan ett uttalat hot och icke-uttalat hot gick. För att kunna hantera sin arbetssituation är alla intervjuade toleranta mot särskilda klienter som exempelvis har missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Socialsekreterare är myndighetspersoner och beslutsfattandet bevisar deras makt gentemot klienten, som oftast befinner sig i underläge. Att handlägga i par, ha tillgång till larm på kontoret och vid hembesök, ha ett säkerhetsrum på socialtjänsten, samt andra väsentliga åtgärder är strategier både för att förebygga och minimera risken för att hot och våldssituationer uppstår. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)