Lojalitetsplikt i avtalsförhållanden avseende köprätt och arbetsrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar lojalitetsplikten i olika typer av köpeavtal och anställningsavtal. Plikten är en allmän rättsgrundsats som skall beaktas. Den finns dock även lagreglerad på olika sätt avseende dess beståndsdelar. Däremot finns ingen allmän lagregel kring lojalitetsplikten. Allmänt brukar man se lojalitetsplikten såsom ett knippe av olika moment. I uppsatsen behandlas upplysningsplikt, klargörandeplikt, korrigeringsplikt, vårdplikt, omsorgsplikt, tystnadsplikt, tillsynsplikt och konkurrerande verksamhet. Jag har dessutom behandlat undersökningsplikten. Den ingår dock inte i lojalitetsplikten. Istället är det något som en part utför för att värna om sin egen sfär. Den nära anknytningen till upplysningsplikten har dock gjort att det funnits lämpligt att även behandla detta ämne. Konstateras kan också att avseende anställningsavtal ser vi en helt annan utformning av lojalitetsplikten. Arbetsgivaren har enligt vissa en sådan plikt, detta är dock ifrågasatt. Arbetstagaren däremot har en tämligen vittgående plikt. Här kan återfinnas kraven på upplysningsplikt och tystnadsplikt. Även momentet avseende konkurrerande verksamhet känns igen. Här dock med en i mångt och mycket annorlunda utformning än tidigare. Till detta krävs också att arbetstagaren utför en fullgod arbetsprestation och sätter arbetsgivarens intressen före sina egna. Dessutom kan man här återfinna kritikrätten, samt ett integritetskrav. Trots att lojalitetsplikten till utseendet skiljer sig åt mellan områdena, så kan stora likheter skönjas. Man kan inse att tankarna bakom till stor del är lika. Samtidigt måste reglerna och den allmänna rättsgrundsatsen anpassas utifrån vilken avtalstyp det rör sig om. En allmän utgångspunkt är att man ej får skada motparten. Dessutom skall man beakta varandras intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)