Klarspråk i medicinsk text: Översättning av medicinsk terminologi för en bred allmänhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Denna uppsats är baserad på en översättning av två medicinska texter om anestesi respektive antibiotika som publicerades 2014 och 2015 på den brittiska webbsidan NHS Choices. I uppsatsen analyseras först källtexten enligt Hellspongs och Ledins analysmodell (1997), med fokus på hur stor roll klarspråksarbetet har för texten. I övervägningar för översättningen görs det klart att texten har översatts utifrån en funktionell global strategi. I översättningskommentaren diskuteras sedan de terminologirelaterade problem som uppstod i arbetet med översättningen och hur dessa löstes utifrån den globala strategin och under inflytande från klarspråksarbetet. Dessa problem är indelade i följande grupper: val mellan term och allmänord, angränsande och överlappande termer, nollekvivalens och medicinska kollokationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)