Impression management i hållbarhetsredovisning : En studie om bolag inom drivmedelsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade med dessa frågor var drivmedelsbranschen. Vissa företag väljer att spendera mer tid på grön marknadsföring än faktiska åtgärder för att minimera företagets påverkan på miljön, vilket kallas för greenwashing. En process som beskriver skillnaden mellan faktiska åtgärder och vad företaget presenterar utåt är impression management. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur impression management används inom drivmedelsbranschen, då denna bransch kritiseras för sin användning av “grön marknadsföring”. Av denna anledning vill vi även jämföra hur hållbarhetsredovisningar utformas för att se hur användandet av impression management kan skilja sig åt. Teoretisk referensram: De teorier som presenteras i denna studie är impression management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Metod: Studien bygger på de fem ledande företagen inom drivmedelsbranschen: Statoil, Shell, St1, OKQ8 och Preem. Tre kategorier inom impression management, reading ease manipulation, attribution of performance och rhetorical manipulation, användes som grund till att göra innehållsanalyser på företagens hållbarhetsredovisningar. Resultat och analys: Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och figurer och analyseras utifrån de tre kategorierna inom impression management, den teoretiska referensramen samt tidigare forskning. Slutsats: Av de hållbarhetsredovisningar som granskades kunde vi se att alla företag använder sig av impression management i någon form och att det går att utläsa både likheter och skillnader mellan företagen och de studerade kategorierna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)