Butikschefers konflikthantering

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Hanna Sand Ekmark; [2010]

Nyckelord: konflikt; konflikter;

Sammanfattning:

Denna uppsats innefattar en undersökning av hur tre butikschefer, i olika organisationsformer,hanterar konflikter på sina arbetsplatser. Problemet denna undersökning har som huvudfråga är ”hur hanterar butikschefer konflikter”. Anledningen till att ämnet undersöks är att det inteär konflikter i sig som är ett problem utan hur de hanteras samt att konflikter kan bli kostsamma för företag då anställda blir mindre produktiva och kan ibland bli sjukskrivna till följd av konflikter. Syftet med rapporten är därmed att beskriva hur butikschefer hanterar konflikter som uppstått på deras arbetsplatser. För att få svar på uppsatsens syfte har 3 öppna individuella intervjuer genomförts med tre butikschefer som arbetar i olika organisationsformer, en kedjeanställd butikschef, en chef i en frivillig fackhandelskedja ochen butikschef i en privatägd butik.En konflikt är ”motsättning, strid eller tvist som kräver lösning1.” För att kunna lösa enkonflikt måste man först identifiera och definiera varför konflikten till en början har uppståttinnan man försöker få fram en lösning till konflikten2. Därefter lägger man fram ett antal potentiella lösningar och utvärderar sedan vilken lösning som anses bäst för de oeniga parterna3. Man genomför sedan den utvalda lösningen, och till slut utvärderar man resultatet.De butikschefer som intervjuats arbetar på sättet som beskrivs ovan med undantaget att endast en av cheferna utvärderar resultatet. Cheferna samordnar alltså möten med de oeniga parternaoch kommer fram till en lösning via en diskussion. För att undvika att konflikter ska uppstå genomför alla de tre tillfrågade cheferna regelbundna utvecklingssamtal och möten med de anställda. Likheterna företagsformerna emellan var slående, med ett undantag, den butikschefen som arbetar i en kedjestyrd butik nämner aldrig att han/hon ser till företagets bästa när han/hon löser en konflikt. De övriga två butikscheferna ser konflikten ur ett ekonomiskt perspektiv och försöker lösa konflikten på ett sätt som gynnar företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)