Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. Varför företag skulle vilja arbeta med hållbarhet kan för vissa ses som paradoxalt då det medför kostnader. Flera studier har undersökt varför företag väljer att arbeta med hållbarhet och där det visat att det kan löna sig för företag att arbeta med hållbarhet trots de ökande kostnaderna. Bygg och fastighetsföretagen är en viktig del av samhället eftersom människor behöver ett hem och företag behöver en lokal att bedriva sin verksamhet i. Bygg och fastighetsbranschen anses inte som en av de mest miljöintensiva branscher men är ändå intressant att studera ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns det färdiga koncept på miljöcertifiering av byggnader som företagen kan använda sig av för att certifiera sina byggnader och visa att de arbetar med hållbarhet. Det grundades en organisation 2009 ”Sweden Green Building Council” som arbetar med att certifiera byggnader. Certifiering av byggnader är något som blivit större i Sverige under den senaste tiden och hållbarhetsfrågor för bygg och fastighetsföretagen har blivit en del i deras process.Syftet med den här studien är att undersöka hur och vilka intressenterna det är som kan driva på bygg och fastighetsföretagen att bygga mer hållbart. Vidare inbegriper syftet att också undersöka hur de tre mekanismerna som presenterades av DiMaggio och Powell har påverkat bygg och fastighetsföretagen att bygga mer miljövänliga fastigheter. För att ta reda på studiens syfte har författarna använt sig av kvalitativa intervjuer. Studien har också ett deduktivt angreppssätt och utgår från intressentteorin och tre mekanismer inom institutionella teorin framtagna av DiMaggio och Powell.Studiens resultat tyder på att de studerade företagens kunder har en drivande kraft i företagens beslut om att bygga mer miljövänligt och att det är här som den starkaste drivkrafter härrör. Det framgick också en skillnad hos kunderna beroende på om det var kommersiella eller privata bostadsrättskunder. De kommersiella kunderna prioriterade miljö mer än privata och där de privata bostadshyresgästerna istället prioriterade trygghet och säkerhet samt en funktion i fastigheten. Vidare visar studiens resultat att hållbarhet blir mer viktigt i framtiden där företagen får signaler om en mer miljömedveten kring dagens ungdom. För att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga i framtiden ser många av respondenterna det viktigt med att implementera mer hållbarhetsfrågor i sin verksamhet.Key

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)