Äldre personers upplevelse av att flytta till särskilt boende

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad

Sammanfattning: Med ökad ålder ökar risken att drabbas av fysiska och psykiskaförsämringar. Statistik visar att den äldre befolkningen kommer att öka. Detta ställer krav på äldreomsorgens personal för att tillgodo se den äldres behov. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den äldre personens upplevelse av att flytta till särskilt boende. Studien är baserad på 10 internationellt publi-cerade vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategori-er: Osäkerhet, sorg och otrygghet i den nya tillvaron, trygghet och inte behöva vara ensam, vara beroende och ge upp en del av sin självständighet, acceptera och anpassa sig till den nya si-tuationen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)