Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Karzan Perdawidi; [2023-01-26]

Nyckelord: estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Teori: Teoretiska utgångspunkter för studien är dels läroplansteorier och Lindströms teori om lärande i de estetiska ämnena. I läroplansteorin används olika läroplanskoder såsom realistisk läroplanskod, moralisk läroplanskod och rationell och medborgerlig läroplanskod. I studien används även Lindströms teori via begreppen Lärande om, med, i och genom. Metod: Metoden baseras på en intervjubaserad kvalitativ undersökning. Informanterna består av fem rektorer och fem lärare som undervisar i ämnena bild, slöjd och musik på grundskolan. Resultat: Resultatet visar på rektorernas och lärarnas syn på de estetiska ämnenas karaktär utifrån rubrikerna Kreativitet, Det praktiska, Det tolkningsbara, Annan typ av kommunikation och Frihet inom ramen. Ämnenas betydelse presenteras utifrån rubrikerna Estetiska uttryck i andra skolämnen, Ämnesövergripande arbetssätt med estetiska uttrycksformer som medel, Fördjupning i de estetiska ämnena via olika tekniker, Användbarhet, Tålamod att lösa problem och Inkludering och Personlig utveckling. Studiens slutsatser visar på att de estetiska ämnena inte är lika mätbara som andra skolämnen, vilket kan bädda för kollegialt arbete. En annan slutsats är att studiens resultat kan underlätta och tydliggöra de estetiska ämnenas karaktär och förhoppningsvis bli ett material för pedagogers och rektorer som kan vara till hjälp i ett förändringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)