Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Introduktion: Preoperativ vård grundas i humanistiska och omvårdnadsetiska antaganden på nyttan av en välinformerad patient. Den perioperativa vårdprocessen med en pre- intra- och postoperativ del presenterades i USA år 1985 och har därefter utvecklats i Sverige av von Post. I den perioperativa vården ingår ”peri-operativ dialog”, en anestesi-/operationssjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient hon/han skall vårda isamband med ett kirurgiskt ingrepp. För att kunna införa perioperativ dialog som arbetsmodell på operationsavdelning krävs ett förändrat arbetssätt vilket kan vara svårt att få gehör för i dagens sjukvård, med ökade krav på produktivitet och ekonomisk effektivitet. Syfte: Syftet med denna litteraturgranskning var att ta reda på betydelsen av anestesi-/operationssjuksköterskans perioperativa dialog ur ett omvårdnadsperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Metod: Litteraturstudie som bygger på 18 vetenskapligt granskade artiklar och en FOUrapport. Resultat: Resultatet visade att det endast finns ett fåtal svenska studier vilka belyser perioperativ dialog. Den perioperativa dialogen skapar kontinuitet och ger ökad vårdkvalitet för patienterna vilket gör att patienterna känner sig betydelsefulla och upplever att de är i säkra händer. Ur anestesi-/operationssjuksköterskans synvinkel innebär ”kontinuitet” att omvårdnaden blir synlig, arbetet får mening och det finns tid att få ett förhållande till patienten. Inga av de granskade artiklarna stödjer eller förkastar hypotesen att det är kostnadseffektivt med perioperativ dialog. Resultatet visar däremot att preoperativ information kan leda till minskad vårdtid, färre komplikationer, minskad sjukfrånvaro och mindre åtgång av läkemedel för patienten. Diskussion: Studier visar att ett perioperativt arbetssätt med perioperativ dialog ger ett ökat välbefinnande hos patienter och sjukhuspersonal. Perioperativ dialog som bl.a. innehåller ett preoperativt samtal, innebär att patient, anestesi-/operationssjuksköterska är väl förberedda då patienten kommer till operation, varför lite tid på själva operationsavdelningen åtgår till information och preoperativa förberedelser. Välinformerade patienter rehabiliteras fortare och får kortare vårdtid vilket resulterar i mindre kostnader. Postoperativa samtal leder till eftertanke, reflektion och ger erfarenheter som kan tas till vara i det fortsatta arbetet hos anestesi-/operationssjuksköterskor. Att perioperativ dialog ej används på svenska sjukhus beror på resursbrist i tid, personal och pengar samt rådande operations- och schemaplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)