Can Shared Pain Contribute To Brand Community?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna-Sofia Cappelen, Linn Erander, Michael Trane, Oskar Borg Handledare: Oskar Christensson Nyckelord: Brand Community, Consumer Culture Theory, Consumer Identity Project, Marketplace Cultures, Extremsport, CrossFit, Konsumtionsfenomen, Identitetsskapande, Gemenskap, Smärta. Syfte: Uppsatsen syfte är att öppna upp en ökad förståelse för det kollektiva identitetsskapandet som sker genom extremträning som ett konsumtionsfenomen via en kvalitativ forskningsmetod. Utifrån teorier inom Brand Community är syftet att ge ett teoretiskt bidrag till CCT. Metod: Uppsatsens forskningsmetod bygger på en kvalitativ undersökning med hjälp av ett hermeneutiskt fenomenologiskt förhållningssätt samt utifrån en abduktiv forskningsansats. Insamlat empiriskt material består av tolv genomförda djupintervjuer som transkriberades och analyserades med hjälp av kodning. Analyser och slutsatser bygger på primär och sekundärdata. Teoretiska Perspektiv: CCT, Brand Community, Consumer Identity Project Empiri: Det empiriska materialet som analyseras baseras på tolv djupintervjuer utgår från ett semistrukturerat frågeschema. Resultat: Utifrån det empiriska material som insamlats fås en ökad förståelse för det kollektiva identitetsskapandet som uppdagar sig inom (extrema träningsformen) CrossFit och med denna förståelse kan det vidare konstateras att det därigenom bildas en stark gemenskap; detta utifrån det teoretiska ramverk som tillämpats i den kvalitativa studien. Tillsammans med dessa gemensamma upplevelser kunde vi urskilja ett fynd eller en iakttagelse, vilket vi tolkar som att kombinationen av flow och smärta – upplevelser som då blir extraordinära. Den iakttagelsen har därmed formats utifrån vad vi anser är vårt teoretiska bidrag till Brand Community. Vårt fynd är då att det finns något annat utöver rådande teori om Brand Community som bidrar till gemenskap. Detta skulle då kunna vara att denna kombination av den smärta och det flow som uppstår när medlemmarna överkommer svåra utmaningar tillsammans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)