Leverera Mera : En fallstudie på Volvo Trucks

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Titel:                                      

Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks

 

Författare:                                             

Erik Bylund & Johan Kristensson

 

Handledare:                                            

Ulf Aagerup

 

Nivå:                                      

Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), VT 2014.

 

Nyckelord:                                              

Sponsring, Leveraging och Ambush Marketing

 

Problemformuleringar:       

- Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponsorskap?

- Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap?

                                           

Syfte:                                     

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-marknaden använder sig av leveraging i samband med deras sponsorskap för att öka nyttan av deras investering. Vi vill även undersöka undersöka och beskriva hur de motverkar Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap för att skydda deras investering.

                     

Teoretisk referensram:        

Kapitlet inleds med grundläggande teorier kring sponsorskap för att sedan gå vidare till beskrivning av termerna leveraging och Ambush Marketing.

 

Metod:                                   

Fallstudien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod och en induktiv ansatts. Personliga intervjuer med högt uppsatt och kompetent personal inom Volvo Trucks legat till grund för insamlingen av våra data.

 

Empiri:                                  

Empirin presenterar de kvalitativa intervjuer som gjorts med respondenter inom Volvo Trucks.

 

Analys:                                  

Analysen jämför den insamlade empirin gentemot den teoretiska referensramen.

 

Slutsats:                                 

Volvo Trucks använder sig av en omfattande leveragingstrategi där de genom sin 360-approach försöker vara närvarande på samtliga plan och kanaler. Det finns ett klart fokus på aktiverande leveraging med avsikt att bygga och stärka kundrelationer. Deras övergripande, långsiktiga sponsringsstrategi att äga event och vara titelsponsor ger dem stort inflytande och gör att de kan vara dominanta i sin exponering. Även om Volvo Trucks själva hävdar att deras primära strategi mot Ambush Marketing är att skriva noggranna kontrakt menar vi att deras övergripande strategier (omfattande leveraging och långvariga titelsponsorskap) också utgör ett viktigt skydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)