Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. Mötet inom hälso- och sjukvården är därmed viktigt och behöver undersökas utifrån perspektivet från personer med AST. Syfte Syftet var att belysa upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd. Metod Denna litteraturöversikt är grundad på 16 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. De vetenskapliga artiklarna som låg till grund för litteraturöversiktens resultat kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsinstrument. Sammanställning av informationen i resultatartiklarna skedde med en integrerad analys. Resultat Vid sammanställningen av de upplevelser och erfarenheter personer med AST beskrivit avseende mötet med hälso- och sjukvården framträdde fyra huvudkategorier. Dessa innefattade hur personer med AST upplevt den interpersonella kommunikationen med vårdpersonal och deras sensoriska känslighet i en sjukvårdskontext. Vidare framkom upplevelser relaterade till bristande kunskap om AST och avsaknad av adekvata anpassningar inom hälso- och sjukvården, samt de hinder personer med AST upplevt i relation till att söka vård. Slutsats Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården för personer med AST präglades av negativa erfarenheter. Anpassningar avseende den interpersonella kommunikationen med vårdpersonal och sensoriska anpassningar i både vårdmötet och vårdmiljön var nödvändiga för att gruppens behov skulle bli tillgodosedda. Vidare fanns ett behov av utökad kunskap om diagnosen AST inom sjukvården för att på så sätt tillgängliggöra den för personer med AST både avseende organisation och bemötande. Sjuksköterskans övergripande roll är att tillgodose dessa behov och främja tillgänglighet och anpassning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)