Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen. : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Studien baserades på över 50 vetenskapliga artiklar som är relevanta för syftet. Artiklarna samlades in via akademiska databaser. Resultat: Studien visar på att marknadsföringsmixen fortsatt är en aktuell modell inom marknadsföring tack vare sin pedagogiska enkelhet och förmåga att anpassa sig till rådande förutsättningar. De fyra P:na står fortsatt för Produkt, Pris, Plats och Påverkan men förändringen ligger i vad som innefattas i de ständigt växande och föränderliga subkategorierna. Det som motståndarna till marknadsföringsmixen menar är dess svaghet, att kriterierna som de olika kategorierna vilar på aldrig blivit specificerade, tycks också vara modellens styrka. Utan den efterfrågade specificeringen kan de fyra P:na anpassas efter användaren och de förhållanden som råder, vilket har gjort att den bevarat sin betydelse trots digitaliseringen och de nya förutsättningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)