Betydelsen av virtuell avslappning inom den rättspsykiatriska vården via VRelax  

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den rättspsykiatriska vården är komplex och bygger på att patienterna vårdas under tvångslagar mot sin vilja och patienterna lider av en allvarlig psykisk störning. Den "inlåsta" känslan är ständigt närvarande, dels på grund av de tvångslagar som begränsar och inskränker deras "frihet", dels på grund av psykisk ohälsa. Därför behöver vården utveckla flera behandlingar och verktyg för att lindra lidande och främja hälsa. På så sätt kan VRelax vara ett verktyg som erbjuder en annan miljö. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens upplevelser och uppfattningar om VRelax som ett verktyg för patienter inom den rättspsykiatriska vården. Metod: Studien var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Det har genomförts 15 semistrukturerade intervjuer med personal från den rättspsykiatriska vården. Intervjuerna analyserades med en latent innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Analysen av det insamlade datamaterialet redovisas i tre huvudkategorier: Kan påverka sinnesstämning, stress, sömn och nedstämdhet i positiv riktning, Kan lindra ångest och aggressivitet, VRelax kan bidra i utvecklingen av personcentrerad vård. Dessa teman bildade även tillhörande sju kategorier och 14 underkategorier. Slutsats: Denna studie visade personalens uppfattning och upplevelse av VRelax och dess användbarhet inom den rättspsykiatriska vården. En framstående uppfattning är att VRelax kan fungera som ett komplement till den vården som bedrivs inom den rättspsykiatriska heldygnsvården. VRelax kan bidra till att komma ifrån den inlåsta vårdmiljön genom flykt till en annan miljö, känsla, minne och upplevelse. Slutligen framkommer det att personalens kunskap kring verktyget och psykiatrisk vård ökar tilliten till vården bland patienterna men även graden av avslappning vid användning av verktyget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)