Skönlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen i svenska som andraspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Språket spelar en avgörande roll för individen på vilket sätt han/hon kan klara av sin skolgång och integreras i det svenska samhället på ett så smidigt sätt som möjligt. Därför är det viktigt att alla pedagoger, som undervisar andraspråkselever, har kunskap om hur språkinlärningen underlättas för elever med ett annat modersmål än svenska.Många språkforskare har kommit fram till att användning av skönlitteratur i undervisningen främjar språkutvecklingen på olika sätt, både inom ämnet svenska och svenska som andraspråk.Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning pedagoger inom andraspråksundervisningen använder skönlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning och vilken typ av skönlitteratur som används. I min undersökning vill jag få veta vad pedagogerna anser om språkinlärning med hjälp av skönlitteratur och på vilket sätt det lästa bearbetas. En viktig frågeställning är också huruvida andraspråkselevernas språkutveckling underlättas med hjälp av skönlitteratur.Jag har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning och målet är att få bekräftat det som sägs i litteraturen om betydelsen av att läsa skönlitteratur för språkinlärningen. Informanterna som jag har intervjuat är sex lärare i svenska som andraspråk, både inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Det är dessa intervjuer som ligger till grund för min undersökning.Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna arbetar mycket med skönlitteratur på olika sätt i sina undervisningsgrupper. Arbetssättet mellan de olika pedagogerna skiljer sig åt i viss mån, men slutsatser som går att dra utifrån intervjuerna är att samtliga pedagoger är övertygade om att det är språkutvecklande att arbeta med skönlitteratur i andraspråksundervisningen. Genom att utgå från skönlitterära texter menar pedagogerna att eleverna lär sig meningsbyggnad, grammatiska strukturer, ord och uttryck i ett sammanhang, vilket främjar den muntliga och skriftliga förmågan. I förekommande diskussioner runt de skönlitterära texterna lär sig eleverna att argumentera och ge uttryck för sina åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)