Indikatorer för trafiksäkert beteende - en trafiksäkerhetsanalys med exempel från E22 Mörrum-Åryd

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Patrik Berglin; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Hastigheter, spridning i hastighet och fördelningar av tidluckor är i dag kanske de vanligast förekommande indikatorerna som används vid analys av trafikanters körbeteende. En teori är dock att tagna var för sig så ger dessa indikatorer endast en begränsad information. För att erhålla en mer komplett bild av trafiksäkerhetsläget bör därför hastigheter och tidluckor på individnivå kombineras. Därför har en säkerhetsindikator som benämns Distance to Collision, DTC, tagits fram som baseras på beräkningar utifrån hastighet, tidlucka, friktion och reaktionstid. En trafiksäkerhetsanalys har genomförts för sträckan Mörrum-Åryd i Blekinge där denna indikator, utöver hastighet och tidluckor, använts att indikera trafikfarligt beteende. Analysen har gjorts genom att jämföra individuella hastigheter, tidluckor och värden på DTC under främst olika vädersituationer. Då vald sträcka utgör ett försöksprojekt med variabla meddelandeskyltar, VMS, har ett underordnat mål varit att även studera om valda effektmått påverkas vid skyltning via VMS. Endast fordon som antas befinna sig i interaktion har analyserats. Som gränsvärde för när fordon antas befinna sig i interaktion har tidsavstånd som ej överstiger 6 sekunder utnyttjats.

För att i så hög utsträckning som möjligt isolera yttre faktorers inverkan på dessa indikatorer har analysen primärt utförts genom en multipel linjär regressionsanalys. Kontroll av påvisade resultat har även gjorts genom att utföra parvisa jämförelser av situationer där endast en variabel tillåts variera mellan olika tillfällen.

Resultaten visar att medelhastighet och tidluckor minskar i samband med nederbörd. Minskningen blir generellt större med ökande nederbördsintensitet. Snö förefaller ha en signifikant större inverkan på körbeteende än regn. Minskningarna motsvarar dock inte den ökande olycksrisken. Beräkningar av DTC för motsvarande situationer indikerar samtidigt ett ökat trafikfarligt beteende hos trafikanterna. Minskningar av tidluckor och hastigheter är således långt ifrån tillfredsställande. Resultaten har även visat på den känslighet som finns hos DTC för val av friktionsvärde. Låga friktionsvärden har en markant inverkan på denna indikator. Trots det visar rapporten på att hastigheter och tidluckor var för sig inte i tillräcklig omfattning beskriver trafiksäkert beteende. I samband med VMS har antalet tillfällen där skyltning förekommit i samband med nederbörd varit begränsat. Detta har gjort det mycket svårt att göra en representativ analys. Resultaten från genomförd regressionsanalys visar endast en signifikant påverkan på hastighetsnivån. Resultatet gäller dock bara för en av totalt tre studerade mätpunkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)