Att läsa modersmål eller inte, det är frågan : andraspråkstalande gymnasieelevers inställning till modersmålet och modersmålsämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Svenskan har aldrig varit det enda språket i Sverige. Paletten av språk har ökat, och idag har ungefär en tiondel av landets invånare ett annat modersmål än svenska. I grund- och gymnasieskolan har omkring 25 procent av eleverna en bakgrund i andra länder, och om vissa kriterier uppfylls har dessa rätt till modersmålsundervisning. Att som andraspråkstalare ha ett starkt modersmål kan gynna inlärningen av det nya språket och hjälpa till vid kunskapsinhämtningen i skolan. Och att vara flerspråkig är enligt Skolverket inte bara positivt för individen, utan det är också en tillgång för samhället. Den här uppsatsen handlar om vad modersmålet betyder för andraspråkstalande gymnasieelever jämte deras inställning till att läsa ämnet modersmål. Underlaget till uppsatsen utgörs av svaren från ett tjugotal andraspråkselever på två gymnasieskolor i Skåne, vilka har svarat på nära 60 frågor i en digital enkät. Resultatet visar att modersmålet så gott som uteslutande är en naturlig och viktig del hos informanterna och att cirka hälften av dem är medvetna om att modersmålet också hjälper dem i skolans olika ämnen. Vidare ser vi att samtliga informanter som idag läser ämnet modersmål anser att modersmålet utvecklas av modersmålsundervisningen. Bland dem som inte läser modersmålsämnet är det vanligaste argumentet för detta att man tycker att man redan har goda kunskaper i modersmålet. Sammanfattningsvis kan vi därmed konstatera att det finns en positiv inställning hos målgruppen av såväl modersmålet, flerspråkigheten som modersmålsämnet och att cirka hälften av de tillfrågade uttrycker att modersmålet hjälper dem i skolans olika ämnen, vilket överensstämmer med den forskning som visar att modersmålet kan vara en språngbräda till ytterligare kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)