Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? : En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Ligger ledarskapet i medarbetarens händer? - En studie om ledarskap ur ledarens perspektiv Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefin Aronsson och Anton Lindström Handledare: Monika Wallmon Datum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att ur ledarens perspektiv undersöka hur ledarskapet påverkas av relationen mellan en ledare och en medarbetare. Mer specifikt, vilka konsekvenser det får i form av eventuell diskriminering av medarbetare eller för vilken utsträckning som ledaren delegerar egenmakt till medarbetaren. Studiens grund utgörs av LMX-teorin (leader-member exchange), där relationerna mellan en ledare och de enskilda medarbetarna står i fokus. Ledarens perspektiv är inte studerat i en tillräcklig utsträckning, och flertalet forskare efterlyser en större förståelse för ledarens sida av relationen.  Metod: En kvalitativ metod har använts och det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med tio olika ledare från åtskilda organisationer. Respondenternas svar har behandlats mot sin unika kontext, men också jämförts mot varandra. Mönster och teman i materialet har lyfts fram i studiens resultat, och sedan granskats och analyserats med den teoretiska referensramen som bakgrund. Resultat och slutsats: Huvudsakliga slutsatser är att relationen till medarbetaren till en viss del påverkar hur kontrollerande ledaren är, vilka arbetsuppgifter som ledaren tilldelar medarbetaren och hur mycket frihet som delegeras gällande arbetsuppgiftens utförande. Medarbetaren påverkar starkt hur personlig relationen mellan parterna är. Starka relationer kan innebära en fördel genom att medarbetares prestation gynnas, men det kan också vara så att ledaren bygger starka relationer till medarbetare som är mer engagerade och högpresterande. Ledaren diskriminerar inte vissa medarbetare på grund av godtyckligt gillande från ledarens sida, men däremot är det samma faktorer som ligger bakom att en relation blir stark som också kan vara rättvisa skäl till att vissa medarbetare får vissa förmåner, som att de presterar bättre. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till en mer nyanserad bild av LMX-modellen genom att beskriva ledarens perspektiv och vad ledaren ser är viktigt för att relationen till en medarbetare ska kunna växa sig stark. Vidare medför studien en nyansering av modellen genom att det konstateras att medarbetare vilka ledaren har en lägre relation till inte behöver vara diskriminerade av ledaren. Det praktiska bidraget är en ökad kännedom om hur ledare påverkas av relationen till sina underordnade, vilket kan ge värdefulla insikter till chefer. Förslag till fortsatt forskning: Undersöka om den erfarenhet som en ledare besitter i sin roll har en påverkan för hur ledaren ser på relationen till sina underordnade. Även studier kring hur relationer påverkar ledaren beroende på arten av organisationens uppdrag föreslås samt om det finns några nackdelar för en chef att ha en god och nära relation till sina medarbetare. Nyckelord: Ledarskap, relationen mellan ledare-medarbetare, LMX-teorin, attribution.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)