Ventilationssystem i utgrävning av oljelager

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Gustav Markström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport undersöker olika ventilationssystem som förekommer i utgrävningsfasen av underjordiska oljelager med målet att ta reda på om det finns ett tillvägagångssätt som anses vara det bästa med avseende på funktion och ekonomi. Information om dessa ventilationslösningar har samlats genom sökning i olika databaser. Lösningarna har diskuterats, jämförts samt simulerats i programmet VentSim™. Jämförelse visar att bästa ventilationssystemet är med frånluft i separata ventilationsschakt placerade i mitten av lagringstunnlarna. Detta för att det ger kortast avstånd mellan föroreningskälla och utsug. En alternativ lösning är användning av oljeschakt som temporära ventilationsschakt. Denna metod visar på goda ventilationstider utan att behöva borra ett till schakt och är därför intressant för projekt med begränsad budget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)