En systematisk litteraturstudie om hur män påverkas efter radikal prostatektomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. En vanlig behandling är radikal prostatektomi (RP), där prostatakörteln kirurgiskt avlägsnas. Ingreppet kan medföra komplikationer som påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna studie var att undersöka hur män påverkas efter RP. Metod Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats inkluderades. Resultat Författarna identifierade tre huvudområden som påverkades efter RP. Den sexuella funktionen påverkades negativt efter behandling och de upplevda sexuella besvären ökade. Patienterna rapporterade även att deras sexualdrift, sexuella aktivitet och sexuella självkänsla försämrades. Den urologiska påverkan var störst under de första postoperativa månaderna, för att sedan förbättras över tid. Urinfunktionen var det område som blev mest påverkat och aldrig återhämtade sig till sina preoperativa nivåer. Den psykosociala påverkan var störst före RP genomförts, för att sedan visa en signifikant förbättring postoperativt. Slutsats Denna systematiska litteraturöversikts resultat visar att män påverkas vid behandling med RP. Det är något sjuksköterskan bör vara medveten om för att kunna tillgodose dessa patienters behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)