Aktiviteter i arbete med barn från flyktingfamiljer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva hur de aktiviteter som personal på Röda Korsets behandlingscentrum för krigsskadade och torterade i Malmö använder för att hjälpa barnen som befann sig i riskzonen för att utveckla posttraumatiskt syndrom. Undersökningsgruppen bestod av sociolog, socionom, bildterapeut och volontärer i teamet. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes. Deltagare berättade om aktiviteter som ingick i barnverksamheten ”Väskornas växthus” som pågick i Röda Korsets behandlingscentrum för krigsskadade och torterade i Malmö. En manifest-kvalitativ innehållsanalys utfördes och analysen resulterade i fyra huvudkategorier: aktiviteter som hjälper barnen att uttrycka känslor och tankar, aktiviteter som ger barnen verktyg för att hantera egna svårigheter utifrån att deras föräldrar har migrationsrelaterad stress eller posttraumatiskt syndrom, hur aktiviteter hjälper barnen att kommunicera med omgivningen och förstå andras problem och aktiviteter som hjälper barn att utveckla färdigheter, ha det roligt och känna sig som en hälsosam människa. Studien visade att informanterna upplevde att aktiviteterna hjälpte barnen att få utlopp för känslorna, att stärka självbilden, att kommunicera och bearbeta sina och föräldrars symtom. Gruppaktiviteterna höjde barnens känsla av sammanhang. Aktiviteterna hade konkret, symbolisk och självbelönande värde och gav oss en ömsesidig bild av barnsverksamheten. Studien visar hur arbetsterapeuten kan främja hälsa hos barnen från flyktingsfamiljer genom att arbeta klientcentrerat och aktivitetsfokuserat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)