Det systematiska arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

Sammanfattning: Syfte: Byggbranschen är den verksamhets som drabbas utav mest arbetsolyckor och arbetsskador och detta kan vara ett resultat utav bristande arbetsmiljöarbete. JM Entreprenad är ett bygg- och anläggningsentreprenad där arbetsmiljön är en högt prioriterad fråga. Trots detta sker det arbetsolyckor och brister i arbetsmiljöarbetet. Denna rapport kommer därför att undersöka företagets systematiska arbetsmiljöarbete och komma med förslag till ett förbättrat arbetsmiljöarbete. Metod: För att uppnå målet med studien har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Information samlades delvis in i form av en enkät bestående av 15 anonyma respondenter som representerar JM Entreprenads yrkesarbetares upplevelser kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på företagets byggarbetsplatser. En dokumentstudie genomfördes för att hitta en koppling mellan SAM och sänkt olycksfrekvens. Olycksstatistik från SCB och AFA-försäkring analyserades för att ta reda på anledningar till att arbetsolyckor fortfarande sker på byggarbetsplatser. Observationerna fokuserade på yrkesarbetarnas förhållningssätt till viktiga aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat: Systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det vardagliga arbetet på företaget, det finns tydliga rutiner för hur arbetet skall gå till. Enkätundersökningen visade att 100 % respondenterna är nöjda med det systematiska arbetsmiljöarbetet i dagsläget medan 6,7 % har angett att det finns brister i arbetet. Brister går att förbättra genom att bland annat förbättra kommunikationen mellan företaget och inhyrda underentreprenörer. Platsledningen bör föregå med gott omdöme för att bidra till en tillfredställande arbetsmiljö som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Konkreta bevis och studier på huruvida införandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet har påverkat olycksfrekvensen positivt eller negativt har inte hittats. Statistik visar att den mänskliga faktorn ofta spelar stor roll vid olyckor, därför ligger mycket av ansvaret av det systematiska arbetsmiljöarbetet på individen. Konsekvenser: Nedanstående rekommendationer sammanfattar de slutsatser som har konstaterats utifrån studien: Kommunikation om företagets arbetsmiljöarbete mellan underentreprenörer och JM Entreprenad bör förbättras. Brister i den mänskliga faktorn bör kunna reduceras genom att införa tätare pauser för att säkerställa koncentrerat arbete, att arbetsledarna inte skall låta en yrkesarbetare som är till exempel extra trött en dag arbeta med riskmoment. Skyddsronder bör inkludera fler parter. Arbetsberedningen bör involvera fler parter, detta för att alla inblandade aktörer på byggarbetsplatsen skall få en mer översikt och förståelse för arbetet runt omkring dem. Begränsningar: Denna studie har genomförts på fem byggarbetsplatser på JM Entreprenad och detta ingick i studiens avgränsning och gör undersökningen smal. För att få en mer övergripande bild av företagets arbetsmiljöarbete hade fler av företagets byggarbetsplatser kunnat undersökas. Studien är begränsad till att endast undersöka produktionen på dessa fem byggarbetsplatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)