Politiken i trafiken, framtida hot eller nutida möjlighet : Hur påverkar miljöpolitiska faktorer Stockholms bensinstationer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Anders Ekesiöö; Andreas Rudin; Magnus Isberg; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöpolitiska åtgärder påverkar Stockholms bensinstationer och deras utveckling i framtiden. De ökade kraven på en förbättrad stadsmiljö skapar öppningar för nya och hittills relativt oprövade metoder. Skärpt lagstiftning angående utbudet av alternativa drivmedel leder till kostsamma investeringar och en osäker framtid för Stockholms bensinstationer. Samtidigt ökar försäljningen av miljöbilar, vilket ökar pressen på den komplexa drivmedelsmarknaden. I januari 2006 inleds ett försök med trängselavgifter i Stockholm, som beräknas minska in- och utfartstrafiken i staden. Utifrån marknads- och omvärldsanalyser har vi på ett strukturerat sätt sökt kartlägga drivmedelsmarknaden i Stockholm. Efter att ha analyserat det empiriska materialet genom gällande modeller har vi också skapat två scenarion som bygger på införandet av olika miljöpolitiska faktorer. Vi har i denna uppsats kommit fram till att drivmedelsbolagen är väl förberedda vad gäller utbudet av alternativa drivmedel. Dock står det klart att kortsiktig miljöpolitik kan vara ett stort hot mot såväl bensinstationer som biltillverkare. Trots att man utfört åtgärder för att öka utbudet av alternativa drivmedel och öka miljömedvetenheten, har man inte lyckats förmedla detta till omvärlden. Även inställningen till trängselskatten ser vi som ett problem, då den minskade trafiken kan leda till betydande minskningar i omsättningen, något som skulle kunna utvecklas till ett framtida hot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)