Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. Denna studie syftar till att undersöka hur intern kommunikationen används för att motivera medarbetare att arbeta med ISO 14001, genom att identifiera vilka skillnader och likheter det finns mellan två olika organisationer som båda arbetar med systemet. De två undersökta organisationerna är Gamla Uppsala Buss och Sveriges Lantbruksuniversitet. Studien som har en induktiv ansats och bygger på intervjuer med både chefer och medarbetare för att ge en så verklig bild som möjligt. Den teoretiska synstes som ligger till grund för studien bygger på både teorier inom motivation och kommunikation. Motivationen beskrivs främst utifrån Alvesson och Kärremans (2007) uppdelning av inre, interaktiv och instrumentell motivation och kommunikation beskrivs genom Jacobsen och Thorsviks (1998) forskning om kommunikationskanaler- och processer. Studiens fann tre kommunikationstyper som fungerar för att motivera medarbetarna i fallorganisationernas arbeta med ISO 14001. Dessa är statiska kanaler som förstärks av ett incitament, involvering i utformandet av miljömål och miljöarbetet samt nudging. Kommunikationen måste utföras på ett givande och tydligt sätt. Studiens resultat styrker tidigare forskning som visar att ledning ska erbjuda ett incitament och involvera medarbetarna i arbetet med ISO 14001.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)