Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. I denna litteraturstudie var det av relevans att undersöka hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi, då det visat ha goda effekter inom bland annat psykiatri och kognitiv beteendeterapi. Mindfulness med dess fokus på medveten närvaro, ökad insikt och med ett objektivt och accepterande förhållningssätt kan bidra till ökad delaktighet och med ett större engagemang för klienten i aktivitet. Dataanalysen utgjordes av åtta vetenskapliga artiklar med anknytning till mindfulness och arbetsterapi och mynnade ut i kategorierna Mindfulness som intervention, Resultat av mindfulness som intervention och Begräsningar med mindfulness som intervention. I resultatet framkom att mindfulness som intervention visade på positiva effekter där hantering av svåra situationer blev lättare och symtom för ohälsa inom stress, långvarig smärta, depression och ångest upplevdes ha mindre negativ inverkan på hälsan. En artikel visade att mindfulness inte hade någon effekt för klienter med depression och ångest. Majoriteten av de analyserade artiklarna visade på god effekt både för stressrelaterad ohälsa, depression, ångest, långvarig smärta och för föräldrar till barn med Autism Spektrum Tillstånd. Sammanfattningsvis skulle mindfulness som intervention kunna ge fördelar inom arbetsterapi då ett gemensamt fokus ligger kring delaktighet och engagemang i aktivitet. Mindfulness kan utifrån resultatet bidra till ökad livskvalitet där klientens vardag består av meningsfulla aktiviteter. Med mindfulness integrerat i de vardagliga aktiviteterna eller som meditation kan flertalet klientgrupper gynnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)