Digitaliseringen och det tredelade svenskämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Uppsatsen berör svenskämnet och dess relation till den pågående digitaliseringsprocessen i skolan. Syftet är att undersöka hur ämnet svenska kan förhålla sig till denna process ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Multimodal teoribildning kopplas till svenskämnet. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen delar dessutom, i analogi med bland andra Lars-Göran Malmgren, in svenskämnet i tre: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Uppsatsen söker även svar på frågan vilket av dessa tre ämnen som främst gynnas av digitaliseringen. Empirin utgörs av ett material som utvunnits genom observationer av svenskundervisning, samt genom intervjuer med lärare och elever. Resultatet från observationer och intervjuer pekar på att digitaliseringen främst tycks beröra begränsade delar av svenskämnet såsom skrivning och faktasökning. De meningserbjudanden som eleverna tar del av och skapar är inte sällan multimodala. Man kan ur resultatet ana att svenska som färdighetsämne möjligtvis har gynnats något av digitaliseringsprocessen medan så inte tycks vara fallet för svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne eller svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)