Kvinnors aspekter på chefskap inom restaurangbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Jenny Andersson; Gabriella Ortega; [2011-03-02]

Nyckelord: Restaurang; chefskap; könsåtskillnad; råd;

Sammanfattning: Den privata restaurangbranschen är mansdominerad på chefsnivå trots att det arbetar fler kvinnor inom restaurang. Totalt sett är ca 80 % av cheferna män vilket gör att chefskap och ledarskap ses utifrån manligt tolkningsföreträde. Ofta är föreställningar om chefskap relaterade till föreställningar om kön och på grund av detta dras många gånger slutsatsen att manliga egenskaper verkar passa bättre för ledarskap. Detta sägs bero på att de som ansvarar för tillsättningen av chefsposten ofta reserverar chefspositionerna för människor av sin egen sort och då förstärks bilden av att denna sort faktiskt förtjänar dessa positioner. I litteraturen vi läst framgår det att män och kvinnor allmänt har olika förutsättningar men att de trots det har mycket gemensamt. Det blir då intressant att se hur situationen ser ut för kvinnliga chefer inom området restaurang. Syftet med denna uppsats var att undersöka vad kvinnliga restaurangchefer anser att kvinnor behöver veta för att lättare uppnå chefspositioner inom restaurang. Vi genomförde undersökningen genom att göra kvalitativa intervjuer med fem kvinnliga restaurangchefer i Västsverige. De fick svara på frågor som bl a vilken roll utbildning, personliga egenskaper, förkunskaper och ledarskapsstil spelar för att nå chefspositioner. Vi tittade även på eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap samt möjliga problem kvinnor kan möta inom restaurang. Resultaten var att kvinnorna ansåg att det finns en könsåtskillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. För att det ska bli lättare för kvinnor att nå chefspositioner anger de att utbildning är en klar fördel. Respondenterna betonar också att kvinnor måste stödja varandra, bli allmänt tuffare och våga ta för sig. Förändring av könsåtskillnad ses dock som en gemensam kamp, där både kvinnor och män tar sitt ansvar för en mer jämställd arbetsmarknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)