DIGITALISERAT LEDARSKAP : En kvalitativ studie över hur ledarskap påverkats underCovid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studien grundar sig i kvalitativa intervjumetoder och ämnade skapa en djupare förståelse för det digitalaledarskapet. Syftet för studien var att utifrån Covid-19 och den påskyndande digitalisering som medförts förståledares ledarstil, dess anpassning, utveckling och förändring som då skapats. Studiens tre frågeställningar var,Har ledarskapet förändrats under perioden för Covid-19, och i så fall hur? Hur påverkar distansenkommunikationen som krävs mellan ledare och medarbetare? Samt hur ser framtiden ut för det digitaliseradeledarskapet? Det digitala ledarskapet påvisades ha prövats utifrån bland annat hemarbete, kommunikationssvårigheter, medarbetares känslor och mående samt effektiviteten som för vissa ökat och andra minskat.Kreativiteten och de sociala aspekterna påvisades ha minskat vilket medförde att ledare hade delade åsikter omframtiden för det digitala ledarskapet.För att nå ett resultat genomfördes tretton semistrukturerade intervjuer med ledarskapsprofiler inom rese – ochturistbranschen. Ledarskapsprofilerna hade varit verksamma inom rese – och turistbranschen innan, under ochefter pandemin. Tidigare forskning och intervjuer påvisade tillsammans att digitaliseringen och tekniken gåtthand i hand samt ställt krav på verksamheter och organisationer, vad gäller anpassningsmöjligheter vid kriser.Med all tidigare forskning som grund för studiens utkomst presenterades för – och nackdelar samtutvecklingsmöjligheter.Ledarskapet förändrades och anpassades utifrån den nya vardagen, med förhoppning om att fortfarande varastödjande, relevant och fortsatt skapa trygghet och motivation.Resultaten uppmärksammade att ledarstilar anpassats, utvecklats och förändrats i samband med vardagensförändring där exempelvis svårigheter att tyda medarbetares mående påvisades. Ledare behövde uppgradera tillett mer tydligt, öppet, anpassningsbart och stödjande ledarskap, där utrymme för kreativitet påvisats haefterfrågats mer, men samtidigt saknats under perioden för Covid-19. Ytterligare ett resultat ålåg i att ledarebehövde individanpassa och situationsanpassa sitt ledarskap, kommunikation och interaktion för att fortsattdriva ett gynnsamt ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)