Korrelationen mellan GIH:s pyramidtest och VO2max-test på löpband : en valideringsstudie på unga vuxna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka resultat vid och korrelationen mellan fem-minuters pyramidtest (5MPT) och maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband på yngre friska individer. Vi ville även studera om det förelåg någon skillnad, inlärningseffekt, för de två testmetoderna vid en upprepad testomgång.

Metod. I studien deltog 32 personer, 18 män och 14 kvinnor, i åldrarna 15–28 år. Deltagarna var inskrivna på utbildningar med inriktning mot fysisk aktivitet på antingen Värmdö gymnasium eller Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Testpersonerna utförde två 5MPT och två VO2max-test på löpband. Således utfördes totalt fyra tester, alla vid olika tillfällen med minst 48 timmar mellan. VO2max-testet på löpband är en direkt metod för bestämning av syreupptagningsförmågan med en given stegring av belastning enligt ett, för studien, utformat protokoll för hastighet och lutning. Utandningsluften analyseras via en on-line-utrustning, Oxycon Pro, vilket är en tillförlitlig metod för att mäta VO2max. 5MPT är ett test där individen under fem minuter från golvnivå så snabbt som möjligt förflyttar sig fram och tillbaka på en uppmätt sträcka på 5,50 meter med en centralt placerad pyramidformad trappramp, där högsta centrala höjd är 0,62 meter. Power (W) vid 5MPT räknas ut enligt en formel utifrån bland annat antal vändor och kroppsvikt.

Resultat. En stark signifikant korrelation (r = 0,91) framkom mellan power vid 5MPT och VO2max på löpband. Vidare sågs en signifikant inlärningseffekt vid 5MPT med en förbättring på 2 procent, och vid VO2max-test på löpband med 1 procent, mellan första och andra testtillfället. I arbetet återfinns två framtagna ekvationer som är baserade på sambandet mellan uppmätt VO2max-värde på löpband och powervärdet vid 5MPT. Den ena ekvationen är beräknad på data från första testomgången och den andra ekvationen på data från den andra testomgången.

Slutsats. Studiens resultat på yngre vuxna indikerar att 5MPT kan användas för att uppskatta en individs VO2max-värde, samt att en förbättring skedde mellan första och andra testtillfället i 5MPT och VO2max-test på löpband. Detta motiverar till att den framtagna ekvationen tillämpas för första testtillfället när endast ett 5MPT genomförs, samt att vid upprepad testning används ekvationen baserad på andra testtillfället. Resultaten är av stort värde då de visar att det, genom enklare medel och mindre kostsamma metoder, går att få ett mått på konditionsnivå som är av betydelse i olika hälsosammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)