Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Sammanfattning: Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). I projektet har chefer och medarbetare utbildats i det coachande ledarskapet i syfte att få chefer inom företaget att utföra ett ledarskap där individens utveckling står i centrum. Denna rapport syftar till att utvärdera i vilken mån chefer vid SES och SEB efter utbildningen har lyckats implementera en coachande ledarskapsstil och vad som varit svårt för cheferna att implementera. Syftet har även varit att utvärdera hur medarbetarna upplever den coachande ledarstilen. Kvalitativa intervjuer utfördes med fem chefer och fem medarbetare fördelade inom SES och SEB. Alla informanter var positivt inställda till det coachande ledarskapet och coachande samtal användes i den vardagliga kommunikationen. I delar av SES och SEB fanns problem med chefer som upplevdes som stressade och själva upplevde sig ha för lite tid till sina medarbetare. Alla informanter var positivt inställda till feedback men den upplevdes kunna utvecklas genom att bli mer konstruktiv och personlig. Samtalsmodellerna GROW och S.M.A.R.T användes inte i någon större utsträckning vid målsamtal och måluppföljning. Det coachande ledarskapet skulle utvecklas genom att cheferna fick mer tid till sitt ledarskap. Kontinuerlig utbildning och fortsatt arbete med feedback skulle krävas för ytterligare implementering. För att möjliggöra implementering av GROW skulle en större möjlighet för chefer och medarbetare att påverka målen innan de sätts krävas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)