Sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ omvårdnad till barn : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård innebär att bekräfta livet och beakta döden som en normal process. Fysiskt, psykiskt och andligt lidande skall lindras och livskvalitet främjas hos patienten och hens anhöriga. Sjuksköterskors roll i den palliativa vården omfattade flera dimensioner av omvårdnad. Familjen till barn som vårdas palliativt menar att sjuksköterskor ska vara ärliga, genuina och arbeta självsäkert. Barn önskar bli respekterade som individ genom att sjuksköterskor skapar en relation med hen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till barn. Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design som baseras på 13 artiklar. Huvudresultat: Sjuksköterskor menade att för en god omvårdnad av hela barnet var relation till barnet och familjen viktig. Samt att främja relationer inom familjen. Sjuksköterskor beskrev emotionella erfarenheter såsom sorg, hjälplöshet, moralisk stress och etiska dilemman. De beskrev även att de fann inspiration och mening i den palliativa omvårdnaden av barn. Sjuksköterskor återgav olika strategier för att hantera död och döende. De upplevde en osäkerhet och kunskapsbrist i palliativ vård av barn samt berättade hur de inhämtade kunskap. Vidare beskrev sjuksköterskor deras professionella och privata roll samt deras erfarenhet av att hantera samtal om döden. Undersökningsgruppen granskades utifrån Undersökningsgruppens ursprungsland, Antal deltagare, Kön, Arbetsplats och Erfarenhet inom palliativ vård. Slutsats: För att ge god palliativ omvårdnad till barn krävdes en nära relation mellan sjuksköterskor, barnet och familjen. Vårdandet innebar emotionella påfrestningar för sjuksköterskor. Okunskap i att ge palliativ omvårdnad upplevdes. Genom mer kunskap kan sjuksköterskor ges förutsättningar att kunna ge en holistisk palliativ vård till barn.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)