Third - party cookies - Hur mycket vet du om third - party cookies?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Ett sätt att samla information på är genom third – party cookies. Denna studie vill diskutera hur personlig information samlas in genom third – party cookies och dess påverkan på användares personliga integritet. Denna studie vill svara på hur personlig information som samlas in genom third – party cookies kan diskuteras ur ett användarperspektiv. Studien vill även framföra svar på hur medvetna studenter på Malmö universitet är angående third – party cookies och vad deras åsikt är om third – party cookies. Metoden som har valts är en litteraturstudie som kommer att fungera som en grund för en enkätundersökning.Denna studies slutsats är att third – party cookies kan bryta mot den personliga integriteten hos en användare på nätet. Third – party cookies är reglerad av lagar men det finns fortfarande sätt som företag kan profilera och spåra användare, därför bryter den mot den personliga integriteten. Även efter introduktionen av GDPR finns det fortfarande hemsidor som inte fullt ut följer lagarna. Denna studie har även som slutsats att studenter på Malmö unviersitet inte är särskilt medvetna om third – party cookies. Dem känner även att personlig integritet väldigt viktigt. Därför håller dem inte med den datainsamling som sker genom third – party cookies.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)