Erfarenhetsåterföring hos Selbergs Entreprenad i Umeå AB : En studie med fokus på erfarenhetsåterföring från arbetsberedningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Märtha Larsson; [2021]

Nyckelord: erfarenhetsåterföring; arbetsberedning;

Sammanfattning: Byggbranschen har återkommande problem med stora produktionskostnader relaterade till byggfel. Samtidigt ökar beställarnas krav på korta byggtider till lågt pris. Många beställare kräver dessutom att entreprenören ska arbeta efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001 eller likvärdigt. För att möta dessa krav, och samtidigt behålla lönsamhet, behöver företagen ha ett väl fungerande erfarenhetsåterföringssystem som ett verktyg i arbetsplaneringen. I produktion säkerställs kvalitet, säkerhet och produktionsekonomi genom arbetsberedningen. Därför är arbetsberedningen ett viktigt dokument för att konkretisera erfarenhetsåterföringen.  Syftet med detta arbete är att undersöka hur erfarenhetsåterföring från arbetsberedningarna hos Selbergs Entreprenad i Umeå AB fungerar idag och hitta ett sätt för att enklare kunna kommunicera erfarenheter inom företaget.  I Selbergs Entreprenads verksamhetssystem finns idag ett system för erfarenhetsåterföring, men på grund av att det upplevs som otillgängligt och svårnavigerat delas erfarenheter oftast muntligt istället. Det framkommer också i intervjuer med medarbetarna att dokumenterad uppföljning på arbetsberedningarna sker i mycket liten utsträckning. För att förbättra arbetet med arbetsberedningar har Selbergs Entreprenad tidigare i år tagit fram en ny mall för arbetsberedningar. Utmaningen är nu att få alla att börja arbete efter den.   Slutsatserna av denna studie är att det krävs tydligare rutiner för att klargöra vad som förväntas av medarbetarna. Delavstämning och avslutsmöte för momenten behöver bli standard, erfarenheter måste dokumenteras och arbetsberedningsdokumentet måste uppdateras vid förändringar samt finnas lättillgängligt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)