Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder. Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. Samtidigt är det svårt att få en överblick över vad som faktiskt ska eller bör användas. Slutsatsen från det här arbetet är att både projektörer och anläggare utgår från tekniska handböcker och referensverk när de bestämmer vilka ballastmaterial som ska användas. Oftast utgår både projektörer och anläggare från referensverket AMA anläggning. AMA anläggning baseras på vedertagen erfarenhet från anläggnings-branschen, men även en hel del på Trafikverkets styrdokument samt Trafikverkets tester och experimenterande av hårdgjorda ytor. Ibland har även kommuner sina egna tekniska handböcker för hårdgjorda ytor som ska användas på deras mark, vilka delvis baseras på AMA anläggning och delvis på kommunernas egna erfarenheter. Både anläggare och projektörer förlitar sig nästan uteslutande på dessa dokument då man vet att de fungerar. För anläggningsföretag är det extra noggrant att följa de föreskrifter som gäller när de anlägger. Om en beställare åberopar en föreskrift (t.ex. AMA anläggning) i sin upphandling och anläggnings-företaget inte följer dessa utgör det ett kontraktsbrott, vilket har konsekvenser. Vid s.k. totalentreprenader där anläggningsföretag själva väljer vilka ballastmaterial som ska användas brukar de anlägga enligt vad som föreskrivs i AMA anläggning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)