Hon drog upp en lax och Bobby sydde en sidenklänning : Hur medveten är man om ett genusperspektiv i kurslitteraturen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Sammanfattning: Uppsatsen består av två kvantitativa beräkningar gjorda i sex grammatikböcker ur kurslitteraturen vid Institutionen för nordiska språk, LU. Den första beräkningen utgörs av antalet subjekt i exempelmeningarna med manlig respektive kvinnlig referent. Den andra beräkningen utgörs av de semantiska roller som dessa subjekt innehar i exempelmeningarna. Syftet är att utröna om män representeras oftare än kvinnor i exempelmeningarna, om de är mer aktiva och om män generaliseras till "människor". Min hypotes var att finna att män representeras oftare än kvinnor, men att det förändras över tid, något som också infriades till viss del. Den kvantitativa beräkningen har sedan analyserats kvalitativt med hjälp av en feministisk språkteori för att utröna bakomliggande orsaker till skillnader mellan representationen av män respektive kvinnor. Jag kom bl.a. fram till att det stora antalet "han" som subjekt antagligen beror på användandet av "han" som neutralt pronomen. Ett etnicitets- och sexualitetsperspektiv har också integrerats i analysen. Analysen knyter även an till huruvida mål i universitetets Strategiska plan, Jämställdhetspolicy och Mångfaldsplan återspeglas i kurslitteraturen. Den jämförs också med resultat från tidigare beräkningar av semantiska roller. Abstract: This thesis is divided into two main sections; the first part uses calculation and the second part analyses the results of the calculations by using feminist language theory. Firstly, a calculation of all subjects in the examples within six grammar books used as class literature at the Department of Scandinavian Languages, is made according to their male or female reference. Secondly, these references are analysed by the semantic roles they represent in the examples. The purpose of the quantitative analysis is to investigate whether men are represented more frequently than women, whether men are more active than women, and if men, in opposition to the women, are being generalized as "people". This was also the case. In the second section, the previous calculations are analysed through the use of feminist language theory in order to investigate reasons for the differences between the representations of men and women. Ethnicity and sexuality is also integrated into the analysis. I try to discern whether goals set up in the universitys documents, including Strategic Plan, Policy for Equality and Plan for Social Variety, are reflected in the literature. The results are also compared with earlier results of investigations made in the same area.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)