Pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling genom lek i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa pedagoger upplevelser och synsätt på hur lek påverkar barnens språkutveckling samt hur pedagoger arbetar med leken för att främja språkutveckling i förskolan. Denna studie utgår från sociokulturellt perspektiv och sociokognitiv teori. Valet av teorier beror på att respektive teoretiker forskat om barns utveckling och lärande, vilket ligger till grund för denna studie. Studien baseras på en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts för att få information om pedagogers erfarenheter och tankar om lekens betydelse för barnens språkutveckling. Resultatet påvisar att samtliga pedagoger upplever att leken är värdefull för barns språkutveckling. Pedagogerna använder olika strategier för att utveckla språket med hjälp av lek. För att främja barnens språkutveckling i lek ses vägledning och pedagogens närvaro som essentiella faktorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)