Ras, etnicitet och rasism i direktiv 2000/43/EG. En kritisk utvärdering av hur EU:s direktiv mot etnisk diskriminering och rasdiskriminering behandlar ras, etnicitet och rasism.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Carolina Nilsson; [2017-04-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fokus för denna uppsats har varit direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Direktivet har granskats genom att vissa kärnfrågor satts i fokus. Dessa kärnfrågor har utgjorts av innebörden och tolkningen av begreppen etnicitet och ras, samt den rättsliga innebörden av vad som utgör diskriminering som sedan ställts mot definitionen av vad som utgör rasism. De rättsliga slutsatserna har problematiserats ur ett Critical Race Theory-perspektiv. Centralt för framställningen har varit definitionsproblematik gällande ras och etnicitet, samt luckan mellan offrets uppfattning av rasism och den rättsliga innebörden av diskriminering. De mest väsentliga problemen har utgjorts bland annat av bristande rättslig definition av diskrimineringsgrunderna och motsägande rättskällor. Andra problem har utgjorts av en viss tröghet gällande framsteg i frågor om etnicitet och ras. Dessutom fångar inte begreppen direkt och indirekt diskriminering upp de fall av rasism som ur allmänhetens synvinkel ses som mindre allvarliga. Slutsatsen är att det generellt sett tycks finnas en ovilja att problematisera ras och rasism i EU. Begränsningar av direktivets tillämpningsområde sållar också bort många fall av rasism som annars hade kunnat bekämpas. Definitionsproblematiken och skillnaden mellan rasism och diskriminering gör att det EU-rättsliga skyddet mot diskriminering begränsas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)