Små individer kräver stor kunskap : Att vårda barn med kritisk luftvägs- och andningsproblematik

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att barn söker vård på en akutmottagning är sjukdom eller skada i de respiratoriska organen. Emellertid är endast en liten andel av dem kritiskt sjuka. Barn har annorlunda anatomi och fysiologi jämfört med vuxna, därav utgör de en komplex patientgrupp vilket är att beakta vid vård av barn. Detta kan innebära stora påfrestningar för såväl vårdande sjuksköterskor som barnet samt barnets närstående och kan generera i en otrygghet för samtliga. Akutsjuksköterskor ska erhålla kunskap om barnets särskilda omvårdnads- och medicinska behov för att kunna identifiera och åtgärda dessa. Att åstadkomma och säkra akut hotad luftväg samt säkerställa god ventilation kan vara sådana åtgärder. Syfte: Syftet var att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med kritisk luftvägs- och andningsproblematik på akutmottagning. Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod med induktiv ansats. Tolv sjuksköterskor intervjuades från fyra olika akutmottagningar i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med hjälp Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys och fördes med en latent ansats. Resultat: Analysen genererade i ett övergripande latent tema: ”Små individer kräver stor kunskap”. Temat består av tre kategorier: ”En känslomässig spännvidd”, ”Hämmande delar i vårdandet” och ”Främjande delar i vårdandet” med tolv tillhörande underkategorier. Konklusion: Barn med kritisk luftvägs- och andningsproblematik ställer stora krav på sjuksköterskor såväl känslomässigt som kunskapsmässigt, samtidigt kan sjuksköterskors upplevelser av fenomenet hämmas respektive främjas av diverse delar i vårdandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)