Muntlig diskussion och argumentation inom fysik - en fallstudie

Detta är en C-uppsats från

Författare: Erik Ivarsson; [2010]

Nyckelord: Naturvetenskap; fysik; lärande; muntlig undervisni;

Sammanfattning: SammanfattningMitt syfte med denna uppsats är att beskriva ett fall där elever får diskutera och argumentera ifysikundervisningen och föra ett resonemang om vad detta kan betyda. Vilken möjlighet till lärande ges? Vidarekan påpekas att studien är aktuell då man 010 infört nationella prov i naturvetenskap (biologi, kemi och fysik)för grundskolans årskurs 9, där en del av provet är laborativ vilket innebär att eleverna får utföra ennaturvetenskaplig undersökning (Skolverket), en undersökning som kan liknas vid min studie där en uppgiftbestår i att eleverna skall föreslå ett experiment för att kunna fastställa ett svar.En kvalitativ studie har därför gjorts, baserad på ljudinspelning av gymnasie- och grundskoleelever, där de iolika grupper fått diskutera och argumentera kring en fråga med naturvetenskaplig anknytning, nämligen frågan:Blir snö tyngre när det töar? Studien visar att det finns en lärandepotential för elever och för lärare med dettaarbetssätt. Dessutom utgör arbetssättet en bra grund vid bedömning av elever och är även ett bra underlag förreflektion hos både lärare och elev (formativ bedömning), då det visar hur elever uppfattar fysikaliska begreppoch sammanhang. En viktig faktor är dock att man ger sig tid till att sätta sig in i hur elever uttrycker sig muntligti grupp och att man vänjer dem vid att diskutera och argumentera i undervisningen för att det skall bli lärande.Givetvis måste man även själv som lärare kunna diskutera och argumentera med eleverna på ett naturligt sätt föratt dra fördelar av elevernas diskussioner i undervisningen. På så vis är jag övertygad om att man kan göraundervisningen mer intressant och mer lärande för både elever och lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)