Maskuliniteter och femininiteter i läroböcker i idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Framställningen av män och kvinnor i läromedel kan påverka elevers bilder av och kunskaper om kön och jämställdhet inom idrott och hälsa, beroende på hur läromedlen används och problematiseras i undervisningen. Därför är det viktigt att både elever och lärare blir medvetna om läromedlens budskap. Det har också idrottsvetenskaplig relevans eftersom den kunskap som skapas om människor utifrån ett idrottsligt perspektiv också inkluderar genusassociationer om hur en idrottande man eller kvinna bör vara och om hur de ska utöva idrott eller fysisk aktivitet på ett lämpligt sätt. Vårt syfte är att undersöka hur maskuliniteter respektive femininiteter och relationen dem emellan framställs i det idrotts- och hälsorelaterade innehåll som presenteras i läroböcker i idrott och hälsa för gymnasiet. Våra frågeställningar utgår från syftet och handlar om hur maskuliniteter, femininiteter och relationerna dem emellan framställs. Vi har valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av två läroböcker i idrott och hälsa för gymnasiet. Vårt resultat visar på tre framträdande och återkommande maskuliniteter: Den idrottande mannen, Den ohälsosamma mannen och Den äventyrliga mannen. Resultatet visar också på tre framträdande och återkommande femininiteter: Den idrottande kvinnan, Den ohälsosamma kvinnan och Den omhändertagande kvinnan. Dessa kategorier skapas ofta i förhållande varandra, men också ibland genom ett särskiljande. Relationen mellan och inom maskuliniteter och femininiteter är en viktig del i hur dessa skrivs fram i läroböckerna. Vi har även kunnat utläsa vissa hegemoniska ideal och genusregimer i den bild som ges i läroböcker i idrott och hälsa. Vår undersökning påvisar också att läroböckerna framställer och skapar vissa stereotypa bilder av män och kvinnor, vilket både lärare och elever bör bli medvetna om. Läroböckerna reproducerar vissa traditionella föreställningar, men försöker också att problematisera och på så sätt utmana rådande normer. Genom att problematisera läroböckerna i undervisningen kan ämnets syften uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)