Analys av tillgänglighet och social exkludering i Uppsala stad : : med fokus på stadsdelarna Gottsunda och Svartbäcken

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Tillgängligheten till transporter och offentlig service är kritiskt för att ett samhälle ska kunna frodas och utvecklas, men vissa stadsdelar kan vara särskilt utsatta jämfört med andra. Denna studie syftade till att undersöka variationen i tillgänglighet mellan olika områden, med två stadsdelar i Uppsala stad som exempel. Bristande tillgänglighet är allvarligt och kan leda till social exkludering, vilket i sig självt är allvarligt och kan hindra medborgare att vara delaktiga i samhället. I studien undersöktes variation i tillgänglighet samt utbredningen av social exkludering genom att analysera dessa faktorer med GIS i form av tematiska kartor och Kernel Density. Två stadsdelar i Uppsala, Gottsunda och Svartbäcken, med skilda geografiska och demografiska egenskaper jämfördes. Resultaten visade att det fanns en stor variation i tillgänglighet till transporter och offentlig service mellan stadsdelarna. Gottsunda hade en befolkning med lägre inkomster, en högre andel hyresrätter, andel ej förvärvsarbetande och invånare med utländsk bakgrund och på samma gång en lägre tillgänglighet, i Svartbäcken var det tvärtom. Detta talar för att graden av social exkludering är tydligt kopplat till graden av tillgänglighet i en stadsdel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)