VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. De senasteåren har en debatt angående den ökande dyrkan av Xi börjat ta form, påskyndat av den mängdpropaganda som tillkommit under hans första mandatperiod. Syftet med den här studien är attundersöka hur ideologiska aspekter av Xi Jinpings diskurs transformeras i propagandistiskamusikvideor för att förverkliga en personkult omkring honom. Det hyllande elementet ärgenomgående och återfinns i samtliga fyra videor som undersökts i denna studie.Studien består av tre analyser som baserats i tre motsvarande teoretiska ramverk. Denförsta analysen introducerar de kontextuella aspekter som är viktiga för studien i sin helhet,t.ex. olika intertexter och nyckelord inom Xis diskurs samt förklaringar avbegreppen ”propaganda” och ”personkult” (diskurshistoriskt perspektiv). I den andra analysenundersöker jag videorna utifrån de idémässiga, interpersonella och textuella funktionerna urKress och van Leeuwens (2006) visuella grammatik. Den tredje analysen tar itu med hurideologiska aspekter transformeras (”omkontextualiseras”). Då studien följer ett multimodaltramverk är jag intresserad av hur detta sker inom språkliga, visuella och auditiva semiotiskaresurser. I den avslutande diskussionen visar jag hur videornas diskursiva struktur används för attskapa och bibehålla en personkult omkring Xi. Mina slutsatser visar hur de fyra videornabygger upp ett till synes positivt narrativ där diverse aspekter av Xis diskurs står i fokus.Detta framhävs med hjälp av ett eller flera centrala objekt som ämnar underlätta åskådarensläsning av videon. Jag finner också att det utvalda materialet fokuserar på den del av Xisdiskurs som betonar ”konstruktionen av ett måttligt välmående samhälle”. En stor del av derepresentationer som återfinns i videorna är relaterade till nyckelord som ”jämlikhet”och ”patriotism”, vilket ofta sker med hjälp av symboler (t.ex. flaggor) eller olika semiotiskaresurser (gester, klädsel, ansiktsuttryck etc.). Slutligen föreslår jag ett nytt koncept för attbättre beskriva videornas struktur: ”multimodalt propagandanarrativ”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)