We plan to win

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning Seminariedatum: 2:a Juni 2021 Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng. Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh Handledare: Gert Paulsson Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar. Metod: Studien består av en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundas i utförda intervjuer i kombination med tidigare vetenskapliga studier. Fyra intervjuer har utförts och dessa uppgifter har därefter analyserats utifrån författarnas teorier. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består dels av Malmi och Browns styrpaket “Management Control Systems”, vilket behandlar hur organisationer applicerar styrpaketet. Ax, Johansson och Kullvén identifierar olika styrmedel för att undersöka hur organisationer använder sig av olika styrmedel för att nå mål inom organisationen. I studien kommer det vidare undersökas hur nämnda teorier kan tillämpas på valda hockeyklubbar. Empiri: Följande utvalda hockeyklubbar som har intervjuats och blivit grunden för den insamlade empiriska datan består av Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF samt Örebro HK. Informationen och datan har sedan använts i det analytiska avsnittet för att kunna tillgodose författarna med goda insikter angående hockeybranschen. Resultat: Studien resulterade i att det är viktigt för hockeyklubbarna att tillämpa de formella medel, budget och planering i sin ekonomistyrning för att nå sina uppsatta mål inom organisationen. Dessa utgör grunden och gör det möjligt för organisationen att tillämpa övriga mindre formaliserade styrmedel samt kulturella, administrativa kontroller och belönings- och kompensationssystem inom ekonomistyrningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)