"Volenti non fit injuria” – to one who consents no injury is done - En undersökning om relationen mellan svensk ishockey och svenska rättssystemet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Den 15 mars 2015 spelar de två ishockeylagen Rögle BK och Malmö Redhawks mot varandra i en kvalmatch om att få ta steget upp till Swedish Hockey League (SHL). I slutet av första perioden tilldelar Jakob Lilja en allvarlig crosschecking mot Jens Olsson nacke. Efter händelsen bestraffar disciplinnämnden Lilja med tio matchers avstängning och en polisanmälan upprättas mot Lilja som sedan döms för misshandel i tings-, hovrätt och Högsta domstolen. Fallet får stor uppmärksamhet och det bildas snabbt två motsatta opinioner. Den svenska ishockeykulturen anser utfallet som orimligt medan det juridiska Sverige ser de fällande domarna som en självklarhet. Konflikten mellan de två parterna är hädanefter ett faktum. Syftet med uppsatsen är att undersöka den attityds- och normkonflikt som har uppstått mellan svensk ishockey och det svenska rättsväsendet efter den ovannämnda händelsen. Materialet som ligger till grund för undersökningen är målets förundersökningsprotokoll samt fallets referat som producerats av tings-, hovrätt och Högsta domstolen. Uppsatsen frågeställningar, och det som undersökts mer noggrant, är i) hur rättsinstanserna motiverar sina fällande domar, samt ii) hur attityds- och normkonflikten uttrycks i de rättsliga dokumenten. För att analysera materialet har en kvalitativ innehållsanalys applicerats vilket resulterade i en rad olika huvud- och underteman vilka sedan har förklarats och kombinerats med teorin om rättspluralism. Resultaten och analysarbetet visar på att rättsinstanserna bedömer angripandet som icke acceptabelt till följd av att förfarandet inte anses rymmas inom varken juridiskt samtycke eller under social adekvans. Vidare framgår det att rättsväsendet ter sig sakna intresse eller en vilja att försöka förstå Liljas angripande utifrån ett större kontextuellt sammanhang. Utifrån ishockeyspelarnas vittnesmål framgår det istället hur spelarna har en negativ inställning till hur rättsväsendet väljer att åtala och döma Lilja för misshandel. Från förhören blir det även tydligt hur spelarna istället visar tillit och legitimerar det svenska ishockeyförbundet, dess disciplinnämnd och bestraffningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)