Lärandemiljöer för barn med ADHD – Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning högst 300Problembeskrivning: Elever med koncentrationssvårigheter är något som alla pedagogerkommer i kontakt med. Det finns pedagoger som upplever att de inte harde verktyg som krävs i arbetet med dessa barn.Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att belysa faktorer i lärandemiljöer som påverkarbarn med ADHD/koncentrationssvårigheter. Analysen sker medutgångspunkt från tidigare forskning och en studie av stödmaterial förpedagoger.Uppsatsens mer precisa frågeställningar lyder: Hur kan ADHD/koncentrationssvårigheter hos barn yttra sig, och vilka behov kan det innebära i en skolmiljö? Vad kännetecknar lärandemiljöer som på ett bra sätt kan svara upp mot behoven hos barn med ADHD/koncentrationssvårigheter?Metod:Uppsatsen bygger på en kvalitativanalys av stödmaterial för pedagogeroch vetenskaplig litteratur.Resultat: Det är tydligt att stödmaterialet för pedagoger bygger på vetenskapliglitteratur. ADHD yttrar sig i olika former av koncentrationssvårigheter.Barn med ADHD behöver tydlighet, struktur och en bra miljö i skolan.Det går att använda ett stödmaterial som detta för att skapa en bralärandemiljö för dessa barn men det är dock viktigt att vara medveten omatt barn är olika och se till varje individ.Relevans för läraryrket:Då pedagoger kan tänkas använda ett stödmaterial som det undersökta ärdet viktigt att veta om det är vetenskapligt förankrat då det påverkarmaterialets legitimitet. Denna uppsats ger även en inblick i hur man kantänka i arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)