Kommunikation och omgivande miljö vid bedsiderapportering på postoperativ avdelning : En mikroetnografisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Överrapportering av patientens vård, gäller även för överrapportering postoperativt, är förenat med stora säkerhetsrisker när det gäller kommunikationen En överrapportering bedside på en postoperativ avdelning, i den speciella miljön som råder där, innebär en utmaning för sjuksköterskorna kommunikationsmässigt bland annat genom att de har att inkludera patienten på ett sådant sätt att denne blir delaktig i sin egen vård. Av den anledningen väcktes ett intresse för att undersöka hur en överrapportering bedside på den postoperativa avdelningen kan inkludera patienten. Syftet var att beskriva kommunikation och omgivande miljö vid överrapportering bedside på postoperativ avdelning som ett led i att öka patientsäkerheten. Med detta som grund genomfördes en mikroetnografisk studie i form av 28 semistrukturerade, deltagande observationer vid överrapportering bedside på postoperativ avdelning. Data från observationsprotokoll och fältanteckningar transkriberades och analyserades därefter med innehållsanalys inspirerad av Burnard (1996). Det resulterade i fyra kategorier: Bekräftad, inbjuden och delaktig, Bekräftad, inbjuden och inte delaktig, Bekräftad, och inte inbjuden och Blir inte bekräftad och inte inbjuden. Slutsatsen tyder på att överrapportering bedside på en postoperativ avdelning, i den speciella miljön, har stora utmaningar framför sig att utöka möjligheten för patientdelaktighet i ett led att förbättra patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)