Förvärv av egna aktier - en effektivitetsanalys av gällande rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karin Bergelin; [2007]

Nyckelord: Rättsekonomi; Law and Political Science;

Sammanfattning: Förvärv av egna aktier blev, genom en lagändring våren 2000, tillåtet för svenska publika noterade aktiebolag. Genom reglerna om förvärv av egna aktier erbjuds svenska bolag många av de fördelar som företagsekonomisk argumentation menar att återköp av egna aktier ger bolag. Dessa fördelar är bland annat&semic möjlighet att på enkelt sätt föra överskottslikviditet till aktieägarna, optimera bolagets kapitalstruktur, använda återköpta aktier vid företagsförvärv eller vid optionsprogram. Dessutom erbjuder reglerna om återköp av egna aktier ett effektivt resursutnyttjande och möjlighet att bedriva en effektiv ekonomisk verksamhet. Med detta åsyftas bland annat att bolagen kan ta snabba beslut och konkurrera med andra bolag. Möjligheten att förvärva egna aktier är dock inte oproblematisk. Återköp av egna aktier kan innebära risker för aktieägare, borgenärer, investerare och aktiemarknaden i stort. Dessa risker relateras framför allt till de intressekonflikter som återfinns i aktiebolaget, tydligast är konflikterna mellan bolagsledning - aktieägare och mellan majoritetsägare - minoritetsägare. För att undanröja riskerna förknippade med dessa konflikter, stadgar aktiebolagslagen regler för detta ändamål. Regleringen utgörs av kapital- och aktieägarskyddsregler. I andra börsrättsliga lagar återfinns också regler för att upprätthålla ett skydd för investerare och för att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. Trots en genomgripande reglering av förvärv av egna aktier, sker stundtals missbruk från bolagens sida. Uppsatsen visar dock att gällande lagstiftning avseende förvärv av egna aktier och fördelarna som denna möjlighet ger företag, överväger de nackdelar som kan associeras med detta. Det är dock av största betydelse att diskussion angående detta missbruk förs, att media och andra bevakar börsbolagen samt att minoritetsägare i dessa bolag tar en aktiv roll i bolagens verksamhet och deltar på bolagsstämmor. I dagsläget finns inget behov av en förändring av gällande rätt. En komplicerad lagstiftning innebär inte att missbruk förhindras. Det är dock viktigt att handlingar som är otillbörliga, ska leda till straffansvar eller höga bötesbelopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)