Implementering av IFRS 15 –En fallstudie av ett företags implementeringsprocess och förmåga att hantera dess kritiska komponenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: och problem: Den 1 januari 2018 måste alla företag inom EU som följerIFRS i sin koncernredovisning anpassa sin rapportering till den nya intäktsstandardenIFRS 15. Denna standard innebär en komplexitet då företag såväl som revisionsbyråerpoängterar dess storhet och omfattning. Dessutom anses förändringar ochimplementeringsprocesser generellt medföra en rad svårigheter och problem somföretagen måste hantera.Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka hur ett bolag förbereder ochanpassar sig till den nya intäktsstandarden IFRS 15. I och med detta önskas illustrerashur en implementering av IFRS 15 kan se ut.Frågeställning: Vilka är de kritiska komponenterna vid implementering av IFRS 15och hur hanterar fallföretaget dessa?Metod: Rapporten är av kvalitativ karaktär och bygger på en fallstudie av ett företagsamt intervjuer med respondenter från en revisionsbyrå. Det empiriska materialet haranalyserats utifrån en modell över kritiska komponenter vid implementering av IFRS15. Denna modell har konstruerats med hjälp av rapportens teoretiska referensramsåväl som med stöd av genomförda intervjuer.Slutsats: I rapporten har fyra kritiska komponenter för implementeringen av IFRS 15identifierats. Dessa är kunskap, stöd, kommunikation och tid. Fallföretaget har, medfåtalet undantag, lyckats hantera dessa kritiska komponenter på ett bra sätt. Ifallföretaget finns exempelvis en projektgrupp för IFRS 15 med kunniga personersom driver arbetet och utbildar resterande del av organisationen. Vid jämförelse medandra företag har fallföretaget också kommit betydligt längre iimplementeringsprocessen. De har även förstått och lyckats kommunicera utkomplexiteten kring förändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)